Staňte sa aj vy súčasťou nášho projektu a pomôžte nám vybudovať krajší svet príspevkom na transparentný účet a darujte 2 % z dane.

Transparentný účet Darujte 2 %

Charitatívna organizácia

Nadácia Lesná

Nadácia Lesná prináša kultiváciu verejného priestoru v lokalite Horský park.

Projekt Galéria Lesná

Projekt Galéria Lesná

Priestor Horského parku je oddychová zóna, ktorá má nezameniteľné miesto v rámci aktivít obyvateľov a návštevníkov Bratislavy. Nadácia Lesná chce dlhodobo zmeniť genius loci danej lokality inštalovaním súčasných objektov a sôch prostredníctvom projektu Galéria Lesná. Zámerom projektu je kultivácia verejného priestoru v lokalite Horský park v Bratislave.

Cieľom projektu je v spolupráci s odborníkmi v oblasti súčasného umenia vybrať také objekty a sochy, ktoré budú mať nadčasový charakter, vysokú pridanú estetickú hodnotu a budú zároveň pre návštevníkov parku interaktívne. Umelecké diela by mali vystihovať prírodný motív. Nadácia Lesná považuje projekt Galérie Lesná za dlhodobý s cieľom prerásť do celého priestoru ulice Lesná a ukázať, ako môže fungovať súkromná iniciatíva v spolupráci so samosprávou a podpornými inštitúciami.

Galéria Lesná je projekt exteriérovej galérie na ulici Lesná v Bratislave. Projekt pozostáva zo súboru trvale umiestnených sôch, ktoré budú predmetom verejných súťaží. Projekt sa začne v roku 2024 verejnou súťažou na súbor desiatich exteriérových sôch, ktoré budú umiestňované na ľavej strane ulice Lesná pozdĺž rodinných domov, od vstupu na ulicu Lesná z ulice Prokopa Veľkého smerom k Nekrasovovej ulici.

Novinky

Pripravujeme verejnú súťaž na 10 exteriérových sôch, ktoré budú umiestnené pozdĺž ulice Lesná. Predpokladaný termín spustenia súťaže - zima 2024 / jar 2025.


Pred samotným spustením prvej verejnej súťaže „Galéria Lesná“, sme realizovali:
- získali sme podporu umelcov, najmä sochárov, galérií a neziskových organizácií
- získali sme podporu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, primátora mesta, mestskej časti Staré mesto vrátane starostu a Bratislavského samosprávneho kraja
- urobili sme urbanistickú štúdiu na Galériu Lesná na Lesnej ulici v Bratislave (pdf na stiahnutie) a požiadali sme o jej schválenie príslušné orgány
- získali sme schválenie urbanistickej štúdie od Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy (odd. kultúry a tvorby mestskej zelene, komisie pre diela vo verejnom priestore) a mestskej časti Staré mesto (odd. dopravy)
- pripravili sme všetko potrebne pre spustenie verejných súťaží na jednotlivé sochy a zároveň sme komunikovali so susedmi na Lesnej ulici, ktorých sa Galéria Lesná týka najviac
- realizovali sme za súkromné financie pilotný projekt maľby a sochy na ul. Lesnej č. 12
- získali sme finančné prostriedky od súkromného sektora na realizáciu prvej fázy projektu Galérie Lesná
- na ulici Lesná sme osadili servisný stojan pre cyklistov z prostriedkov Nadácie Lesná
- plánujeme medzinárodnú architektonickú súťaž na vstupný portál do ulice Lesná, resp. do Galérie Lesná
- plánujeme sympózia na získanie ďalších sôch do Galérie Lesná a zapojenie verejnosti

Inštalácia cyklistického stojanu - 29.6.2023

Pilotným dielom Galérie Lesná je maľba ma plote od Mgr. Art Ivon Žirkovej a súsošie od Mgr. Art Jána Gejdoša. Na oboch dielach sa autorsky podieľal námetom kg-art.

Maľba vznikla na jeseň 2021 a symbolizuje tiene stromov, ktoré je možné sledovat na plote pri západe slnka najmä počas jesenných mesiacov, keď sú stromy opadané od listov. Bola použitá technika striekania pištoľou.

Súsošie vzniklo v lete 2022 a symbolizuje padnutý strom, ktorých nájdeme v Horskom parku niekoľko. Súsošie je z dreva, ktoré je následne sochársky opracované a nalakované striebornou farbou, tak aby ladilo s plotom a stavbou. Maľba aj socha vzájomne komunikujú. Ivon a Ján spolu žijú, tvoria v Martine a majú spolu jedno dieťa.

Viac o autoroch: www.gejdoszirkova.sk

Realizácia Ivon Žirková - 7. jún 2021

Realizácia sochy Ján Gejdoš 20. jún 2022

Ako poukázať 2 % zo zaplatenej dane?

Každý daňový subjekt, či už sa jedná o fyzickú osobu, alebo právnickú osobu, má právo rozhodnúť o časti svojej zaplatenej dane z príjmov. Legislatíva dovoľuje poukázať 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane z príjmov na osobitný účel prijímateľovi, ktorým môže byť:

 • občianske združenie,
 • nadácia,
 • neinvestičný fond,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • Slovenský Červený kríž,
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,
 • organizácia s medzinárodným prvkom,
 • subjekty výskumu a vývoja
 • a Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.

Prijímateľom môže byť iba organizácia zapísaná v zozname prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.

Prijímateľ môže takto získané finančné prostriedky použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti.

Poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov je právom daňovníka, nie jeho povinnosťou.

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi:

 • Podávam si daňové priznanie sám
 • Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie sami, túto možnosť vyznačia priamo v daňovom priznaní. Fyzické osoby, za ktoré vykonáva ročné zúčtovanie zamestnávateľ, sú povinné predložiť daňovému úradu Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitnom tlačive.

Akú výšku dane môžem darovať?


Fyzická osoba

Fyzická osoba môže poukázať podiel zo zaplatenej dane vo výške 2 %.

Ak ste v súvisiacom zdaňovacom období odpracovali ako dobrovoľník viac ako 40 hodín, môžete darovať až 3 % z vašej dane. Daňovému úradu v tomto prípade ale musíte priložiť písomné potvrdenie o tom, že ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu. Toto potvrdenie predložíte od všetkých organizácii, kde ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali.


Právnická osoba

Právnická osoba môže poukázať 2 % len v prípade, ak v súvisiacom zdaňovacom období darovala inej organizácii financie na verejnoprospešný účel aspoň vo výške 0,5 % z dane. V opačnom prípade môže poukázať len 1 %.

Právnická osoba môže poukázať podiel z dane aj viacerým prijímateľoch, avšak minimálna výška v prospech jedného prijímateľa musí byť 8 eur.

Postup, ako darovať 2 %, resp. 3 % z dane z príjmov fyzickými osobami prostredníctvom daňového priznania

Ak ste sa rozhodli pomôcť niektorej z neziskových organizácií týmto spôsobom a darovať im podiel z odvedenej dane postupujete nasledovne.

Daňovník, ktorý je fyzickou osobou a podáva si daňové priznanie sám, vypĺňa Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B, podľa zdroja svojich príjmov.

Daňové priznanie je daňovník povinný podať do 31.3. príslušného roka, v prípade predĺženej lehoty do 30.6., resp. 30.9.. Predĺžená lehota nemá vplyv na poukázanie podielu zaplatenej dane. Daň je daňovník povinný uhradiť v lehote na podanie daňového priznania.

1. V zozname zverejnenom Notárskou komorou Slovenskej republiky si vyberiete niektorú z neziskových organizácií, ktorej podiel z dane odvediete. Tento zoznam je každoročne zverejňovaný Notárskou komorou do 15. januára kalendárneho roka.

2. Ďalším krokom je vyplnenie potrebných daňových formulárov na poukázanie podielu zo zaplatenej dane. Daňové priznanie typ A aj typ B obsahuje oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. V tomto oddiele vyplní daňovník sumu, ktorú poukazuje zo zaplatenej dane a údaje o prijímateľovi - IČO a obchodný názov.

3. V prípade, že daňovník spĺňa podmienky na poukázanie 3 % zo zaplatenej dane z príjmov, označí to krížikom v tomto oddiele. Písomné potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti je zároveň prílohou daňového priznania. Minimálna suma na poukázanie v prospech prijímateľa je 3 eurá.

4. Od roku 2016 môžete v tlačive vyjadriť svoj súhlas so zaslaním vašich údajov (okrem výšky darovanej sumy) neziskovej organizácii. Bude tak vedieť, kto je prispievateľom. Ak daňovník chce prijímateľovi zaslať svoje údaje, zaškrtne súhlas so zaslaním údajov určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane. Prostredníctvom súhlasu so zaslaním údajov si vie daňovník u prijímateľa následne overiť, či bol podiel zo zaplatenej dane zaslaný určenému subjektu. Správnosť uvedených údajov potvrdí podpisom v danom oddiele.

Postup, ako darovať 2 %, resp. 3 % z dane z príjmov fyzickými osobami, v prípade ročného zúčtovania dane z príjmov vykonávaného zamestnávateľom

V prípade, že má zamestnanec záujem o ročné zúčtovanie dane z príjmu u svojho zamestnávateľa, je povinný do 15.2. kalendárneho roka doručiť vyplnenú žiadosť o ročné zúčtovanie dane. Ak zamestnanec do tohto termínu požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za predchádzajúci kalendárny rok, zamestnávateľ vykoná zúčtovanie najneskôr do 31.3.

Na účely poukázania podielu zo zaplatenej dane je potrebné, aby zamestnávateľ vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z daného Potvrdenia si vie zamestnanec zistiť dátum zaplatenia dane a tiež vypočítať 2 % zo zaplatenej dane zo závislej činnosti.

1. Z aktuálneho Zoznamu prijímateľov 2 % si daňovník vyberie jedného prijímateľa, ktorému chce poukázať svoj podiel zaplatenej dane.

2. Po získaní potrebných údajov môže daňovník pristúpiť k vyplneniu Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane. Vo vyhlásení je potrebné uviesť identifikačné údaje daňovníka, výšku zaplatenej dane, sumu na poukázanie pre vybraného prijímateľa, dátum zaplatenia dane a údaje o prijímateľovi.

3. Ak daňovník v súvisiacom zdaňovacom období vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín a má o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú dobrovoľnícky pracoval, takýto daňovník je oprávnený poukázať 3 % zo zaplatenej dane. V oboch prípadoch musí byť suma na poukázanie minimálne 3 eurá.

4. Ak chcete, aby prijímateľ vedel, kto mu poukázal 2 %, resp. 3 %, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním údajov.

5. K vyhláseniu je potrebné priložiť Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a v prípade, že daňovník poukazuje 3 % zo zaplatenej dane, priloží aj potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti. Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane spolu s prílohami je potrebné predložiť daňovému úradu najneskôr do 30.4. príslušného roka, resp. do 2.5. príslušného roka nakoľko riadny termín pripadá na sobotu.

Postup, ako darovať 1 %, resp. 2 % z dane z príjmov právnickými osobami

Každá právnická osoba má prostredníctvom daňového priznania právo venovať 1 % zo zaplatenej dane z príjmov.

Ak však právnická osoba v súvisiacom zdaňovacom období darovala finančné prostriedky daňovníkovi nezriadenému alebo nezaloženému na podnikanie na verejnoprospešný účel (napr. veda a výskum, poskytovanie sociálnej pomoci, a pod.) minimálne vo výške 0,5 % zo zaplatenej dane, spĺňa podmienku na poukázanie 2 % zo zaplatenej dane. Daňový subjekt, ktorému právnická osoba daruje finančné prostriedky v priebehu roka, nemusí byť zhodný s prijímateľom podielu zaplatenej dane.

1. Pri výpočte podielu na poukázanie dane sa vychádza z riadku 1080 daňového priznania právnickej osoby. V prípade, že súčasťou riadku 1080 je aj daň z osobitného základu dane, výška podielu sa bude počítať s rozdielu riadkov 1080 a 1090.

2. Pre úspešné poukázanie časti zaplatenej dani z príjmov je potrebné vyplniť v daňovom priznaní časť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Vo vyhlásení sa uvádza výška dane, suma poskytnutého daru, suma na poukázanie prijímateľovi, počet prijímateľov a ich údaje. Ak právnická osoba súhlasí so zaslaním údajov určeným prijímateľom, tak zaškrtne súhlas so zaslaním údajov.

3. Právnická osoba je oprávnená podiel zo zaplatenej dane poukázať v prospech viacerých prijímateľov, avšak minimálna suma je 8 eur na jedného prijímateľa.

Do akého termínu je možné darovať podiel zo zaplatenej dane?

 • Zamestnanci, ktorým daňové priznanie robí zamestnávateľ, majú na doručenie všetkých potrebných dokumentov na darovanie dane čas najneskôr do 30.4. príslušného roka, resp. do 2.5 nakoľko riadny termín pripadá na sobotu. Potrebné formuláre a potvrdenia musíte doručiť osobne alebo poštou na adresu daňového úradu v mieste vášho bydliska. Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť odkaz na stránke Finančnej správy SR.
 • Ak ste SZČO, firma alebo si daňové priznanie podávate sami, rozhodnúť sa komu venujete podiel zo zaplatenej dane sa musíte do 31. marca príslušného roka. Do tohto dátumu máte totiž povinnosť podať daňové priznanie.

Daňovníci, ktorí požiadali o predĺženie termínu na podanie daňového priznania, poukazujú podiel zo zaplatenej dane v predĺženom termíne, v ktorom budú podávať daňové priznanie.

Daňové úrady majú ďalej 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli váš zaplatený podiel dane v prospech vami vybranej organizácie.

Pripravujeme verejnú súťaž na 10 exteriérových sôch, ktoré budú umiestnené pozdĺž ulice Lesná. Predpokladaný termín spustenia súťaže - zima 2024 / jar 2025.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte emailom.